ความรู้ทั่วไปในการเดินทางเข้ามาเลเซีย


ระยะเวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ ระหว่าง หาดใหญ่ - ปีนัง โดยปกติใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง (ไม่รวมวันหยุดเทศกาล ในประเทศไทย และ ประเทศมาเลเซีย และ วันศุกร์-เสาร์)

1. การเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย ต้องใช้ "หนังสือเดินทาง (Passport) เท่านั้น"

ไม่สามารถเอกสารอื่นในการเดินทาง และ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

2. สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่ต้องใช้วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว สามารถพำนักในประเทศมาเลเซียได้ไม่เกิน 30 วัน

3. เวลาท้องถิ่นของประเทศมาเลเซีย เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง

4. การเดินทางสู่ เมืองปีนัง โดยปัจจุบันสามารถเดินทางได้ 3 วิธี คือ

4.1 เดินทางโดยเครื่องบิน สายการบิน Air Asia

4.2 เดินทางโดยรถตู้บริการส่วนบุคคล จาก หาดใหญ่ - ปีนัง

4.3 เดินทางโดยรถไฟ กรุงเทพฯ-บัตเตอร์เวิร์ธ และนั่งรถบัสข้ามมายังเกาะปีนัง เข้าสถานีรถบัส Sugai Nibong แล้วนั่งรถสาธารณะเข้าตัวเมืองปีนังอีกครั้งนึง5.

#เทยวปนง #aboutpenang #ลยเดยวเทยวปนง

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square