ระยะเวลาในการเดินทางโดยรถยนต์

ระหว่าง หาดใหญ่ - ปีนัง โดยปกติใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง (ไม่รวมวันหยุดเทศกาล ในประเทศไทย และ ประเทศมาเลเซีย และ วันศุกร์-เสาร์)

May 23, 2016

  • กรณี ที่ลูกค้ามีปัญหา เรื่องหนังสือเดินทาง ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฎิเสธการเข้าประเทศ ทางร้านไม่สามารถรอลูกค้า และ ไม่มีการคืนค่าใช้จ่าย

  • ลูกค้าต้องตรวจสอบตั๋วที่ได้รับจากทางร้านด้วยตนเอง ให้ถูกต้อง ทั้งสถานที่รับ-ส่ง , วันที่ , เวลา , จำนวนคน, เบอร์โทรศัพท์, Line ID,  ทางร้...

May 20, 2016

 -จากสนามบินหาดใหญ่ 

       ที่ตั้ง ของ เค.เอส.ที. ทราเวล จะอยู่ห่างจากสนามบิน 16 กม.

      1. ทางบริษัทมีบริการเสริม รถรับสนามบินหาดใหญ่ มายังออฟฟิศ  อัตราค่าบริการ 

       เดินทาง 1 – 3 ท่าน (รถแท๊กซี่)  ราคาคันละ 300 บาท...

May 20, 2016

 การจองตั๋วเดินทาง ไป ปีนังโดย  KST travel  มี 2 วิธี คะ

 

       - การจองผ่านทางหน้าการจองในเว็บไซต์ (จองตั๋วล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 2 วัน) โดยมีลำดับดังนี้

 

       คลิกเลือกการเดินทางได้ที่ หน้าแรกของเว็บไซด์  >  ในการจองหน้าสุดท้าย กรุณาใส่รายละเอี...