หมายเหตุ ** ตารางรถ และ เวลาเรือ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

เนื่องจากสภาพจราจร และ สภาพอากาศ 

The time table of van and ferry maybe can change by no notice before departure.

Depend the traffic and weather situation.

THANK YOU ...